PD: Puhua Wan

Puhua Wan

University of Groningen

Email: p.wan@rug.nl

Publications in QuMat

Orbital Fulde–Ferrell–Larkin–Ovchinnikov state in an Ising superconductor
Puhua Wan, Oleksandr Zheliuk, Noah F. Q. Yuan, Xiaoli Peng, Le Zhang, Minpeng Liang, Uli Zeitler, Steffen Wiedmann, Nigel E. Hussey, Thomas T. M. Palstra, Jianting Ye
Nature , (2023)
Short Biography

Coming soon…

Scroll to Top