PD: Puhua Wan

Puhua Wan
Puhua Wan

University of Groningen

Email: p.wan@rug.nl

Short Biography

Coming soon…

Publications in QuMat

Orbital Fulde–Ferrell–Larkin–Ovchinnikov state in an Ising superconductor
Puhua Wan, Oleksandr Zheliuk, Noah F. Q. Yuan, Xiaoli Peng, Le Zhang, Minpeng Liang, Uli Zeitler, Steffen Wiedmann, Nigel E. Hussey, Thomas T. M. Palstra, Jianting Ye
Nature , (2023)

Scroll to Top